Nieuws

Primeur in Noord-Friesland: Erfgoedvisie op krimpdorpen

26 april 2012
SEV.nl

Vier Friese krimpdorpen benutten cultureel erfgoed

Grote delen van het Nederlandse platteland hebben te maken met een bevolkingsdaling. Ook beschermde dorpsgezichten worden niet ontzien. Holwerd, Metslawier, Ee en Paesens-Moddergat, gelegen in de gemeente Dongeradeel in het noorden van Friesland, zijn hier een voorbeeld van. Cultuurhistorische verkenningen voor deze dorpen zijn een belangrijk bouwsteen voor een ontwikkelingsperspectief.

Cultuurhistorische verkenning
De Visie Erfgoed en Ruimte (2011) van het rijk onderkent de problematiek in krimpgebieden en de gevolgen voor het erfgoed. Daarom is het aftasten van strategieën hoe hiermee om te gaan van belang. De gemeente Dongeradeel is hier ook mee bezig en had de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed gevraagd een Cultuurhistorische Verkenning op te stellen. Voor de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed was dit een goede mogelijkheid meer kennis over dit onderwerp op te doen. In de verkenning is vanuit een ruimtelijke invalshoek gekeken naar het anticiperen op krimp in de dorpsgezichten. Drie scenario’s staan centraal: consolideren, extensiveren en ontwikkelen. Consolideren heeft betrekking op behoud en versterking van de aanwezige cultuurhistorische kernkwaliteiten. Extensiveren richt zich op plekken waar sloop denkbaar is en ontwikkelen op locaties waar een nieuwe impuls de gebieden aantrekkelijker kan maken.

SEV Experiment duurzame beschermde dorpsgezichten
Krimp heeft veel consequenties: voorzieningen verdwijnen, leegstand van gebouwen en ’rotte kiezen’ (vervallen panden) zijn het gevolg. Dit tot zorg van bewoners die hun woon- en leefomgeving zien verloederen. De bevolkingskrimp zelf kan niet gestopt worden, leegkomende gebouwen en sloop van gebouwen zijn onvermijdelijk. De dorpsgezichten kunnen desondanks wel gebieden zijn waar het prettig wonen, werken en verblijven is. In Dongeradeel is een experiment gestart dat zich hier op richt. Dit project -Experiment Duurzame Beschermde Dorpsgezichten Dongeradeel- wordt ondersteund door de SEV en de provincie Fryslân.

Input voor ontwikkelingsperspectief
De Cultuurhistorische Verkenning is in nauw overleg met de gemeente Dongeradeel en andere bij het project betrokken organisatie opgesteld. Binnen het experiment vormt de verkenning een belangrijke bouwsteen voor het opstellen van een ontwikkelingsperspectief per dorp. Andere bouwstenen zijn een Bouwhistorische Verkenning en een Dorpsverkenning. Zo worden ook de intrinsieke waarden van de bebouwing en de wensen en ideeën van dorpsbewoners nadrukkelijk betrokken bij het opstellen van een ontwikkelingsperspectief. Voor de uitvoering wordt gewerkt aan het oprichten van Dorpsontwikkelingsmaatschappijen. Het ontwikkelingsperspectief en de Dorpontwikkelingsmaatschappij zijn rond de zomer van 2012 gereed.


Meer informatie
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed:
Lammert Prins: 0334217665, l.prins@cultureelerfgoed.nl
Peter Timmer: 0334217355, p.timmer@cultureelerfgoed.nl
 
Gemeente Dongeradeel: Sytske Raap, s.raap@dongeradeel.nl
 
De Cultuurhistorische Verkenning is hier te downloaden.
 
Via deze link is meer informatie te vinden over krimp in de gemeente Dongeradeel. Meer informatie over krimpexperimenten van het Rijk en de SEV vindt u hier.

Thema's

Onderwerpen

Regio