Nieuws

Krimpexperimenten Rijk en SEV

24 oktober 2011
sev

Het Actieplan Bevolkingsdaling dateert uit 2009. Vanuit alle krimp- en een aantal anticipeerregio’s zijn bij het Rijk voorstellen voor krimpexperimenten ingediend. Deze krimpexperimenten hebben een looptijd van een jaar met een uitlooptijd van een tot twee jaar. De SEV begeleidt deze experimenten en heeft een aantal ‘eigen’ experimenten toegevoegd.

Hieronder een stand van zaken.

1. Ganzedijk
Integrale dorpsaanpak met sloop van huur- en koopwoningen en inrichting van nieuwe open ruimten

De sloop van het Oost-Groningse dorp Ganzedijk is afgewend. Na protest van de bewoners hebben gemeente, provincie, corporatie samen met bewoners aan een oplossing gewerkt. Van de 57 woningen zijn er 14 gesloopt. De evaluatie van RIGO laat zien dat de woonkwaliteit en de leefbaarheid weliswaar verbeterd zijn, maar dat de aanpak kostbaar was. Lees ook het artikel over de aanpak in Ganzedijk.

2. Rotte Kiezen, Friese gemeenten
Stichting Doarpswurk: aanpak van verpauperde panden door handhaving en procesbegeleiding

Rotte Kiezen zijn woningen die door (ernstig) achterstallig onderhoud negatief uitstralen op de omgeving. Na een succesvol project in Franekeradeel, wordt de aanpak nu voortgezet in andere Friese gemeenten. Weusthuis & partners ontwikkelt een methodiek van aanschrijving, gebaseerd op casussen uit het land (rapport is in oktober beschikbaar). Vervolgens wordt gestart met acht casussen.

3. Dorpontwikkelingsmaatschappij, Dongeradeel
Bewaken en versterken van de kwaliteiten van vier beschermde dorpsgezichten

De gemeente Dongeradeel zoekt een oplossing om de woonkwaliteit in leeglopende (beschermde) dorpskernen te verbeteren. Door de beschermde status en achterstallig onderhoud kunnen de woningen in de dorpskernen niet concurreren met nieuwe woningen aan de randen. Op dit moment worden voorbereidingen getroffen om een dorpontwikkelingsmaatschappij (DOM) op te richten die hiertoe gerichte projecten opzet.

4. Nieuwe planningsmethodiek, Eemsdelta
Opzetten en testen van een integrale planningsmethodiek afgestemd op krimpprognoses

De regio Eemsdelta werkt aan een woon- en leefbaarheidsplan. Vanuit de sectoren wonen, detailhandel, onderwijs, sport, welzijn en zorg is de afgelopen maanden hard gewerkt aan toekomstvisies die gebaseerd zijn op bevolkingsprognose voor 2030. Bureau Enno Zuidema stedebouw ontwikkelt nu een nieuwe planningsmethodiek aan de hand van een beleids- en ruimtelijke analyse en een gebiedsinventarisatie. De nadruk ligt op een integrale visie en regionale afstemming.

5. De Bomenbuurt ‘krimpproof’, Winschoten
Integrale wijkaanpak

De Bomenbuurt in Winschoten bestaat uit rijtjeswoningen. Hoewel de wijk gewild is, staan woningen steeds langer te koop en raakt de leefbaarheid onder druk. Corporatie Acantus is gestart met renovatie van haar huurwoningen. Gemeente en provincie onderzoeken nu de mogelijkheid om de wijk toekomstbestendig te maken door enkele woningen uit de markt te nemen ten gunste van groen en parkeren. Dit najaar vindt de besluitvorming plaats.

6. Grensoverschrijdend Wonen, Zeeuws-Vlaanderen
Aanbod en aanbieden van woningen aan Vlamingen verbeteren

Terwijl de bevolking in Zeeuws-Vlaanderen krimpt, kampen Belgische gemeenten direct over de grens met woningtekorten. In opdracht van vijf Zeeuwse corporaties en de SEV voerde Berenschot een haalbaarheidsonderzoek uit naar het aantrekken van Vlamingen. Hoewel Vlaamse sociale huurders vooral interesse hebben in stedelijke woonmilieus, bestaat onder startende Vlaamse middengroepen vraag naar goedkope koopwoningen. Op dit moment worden vervolgacties uitgewerkt.

7. Samenvoegen goedkope koop, Zeeuws-Vlaanderen
Verhogen van het woongenot en anticiperen op krimp door samenvoegen van kleine koopwoningen

Samenvoegen wordt in krimpgebieden vaak gezien als oplossing om woningen uit de markt te nemen en woonkwaliteit te verbeteren. Companen onderzocht de marktkansen en mogelijke knelpunten voor samenvoegen in de goedkope koopsector in Hulst, Sluis en Terneuzen. Dit rapport te downloaden op www.sev.nl

8. Nieuwe Open Ruimten, Zeeuws-Vlaanderen
Leeggekomen ruimte een tweede, groener leven geven

Door sloop van woningen of het afblazen van bouwplannen door crisis of krimp ontstaat lege ruimte. Deze wordt her en der met gras ingezaaid of er wordt een boom geplant. Een studie van Urbanisten en INBO in opdracht van de gemeente Terneuzen bevat inspirerende inrichtingsscenario’s voor open ruimte in Sas van Gent. De ideeën zijn met bewoners besproken aan de ‘Tafels van Sas’. De gemeente onderzoekt welke ideeën uitgevoerd kunnen worden.

9. Verloederd bezit, Zeeuws-Vlaanderen
Aanpakken van verpauperde panden door handhaving en sociale aanpak

Net als Friesland kent Zeeuws-Vlaanderen verloederd bezit. Hulst heeft ervaring met het aanschrijven van verpauperde panden en Terneuzen kent een ‘piepsysteem’. Sluis heeft nog geen aanschrijvingsbeleid. In dit experiment – waarin de methodiek uit Friesland wordt gebruikt– worden op regionaal niveau aanschrijvingscriteria opgesteld en verloederde panden geïnventariseerd. Begin 2012 start men met aanschrijven in combinatie met een sociale aanpak.

10. Vrieheide, Heerlen
Toolkit aanpak particuliere woningvoorraad

De Heerlense wijk Vrieheide-De Stack bestaat voor 75 procent uit particulier bezit, grotendeels in het goedkope segment. Er is sprake van achterstallig onderhoud en verpaupering. De gemeente werkt aan een programma om de wijk met kleinschalige ingrepen te verbeteren. Dit bestaat onder meer uit: voorkomen dat woningen op de veiling komen, hergebruik van een monumentale kerk, aankoop van tien woningen voor verdunning, versterken van de openbare ruimte, stimuleren van bewonersparticipatie en ontwikkelen van nieuwe financiële instrumenten.

11. Krimpen in (leef)stijl, Roermond
Corporatie Wonen Zuid experimenteert in Roermond met een leefstijlbenadering om de verhuurbaarheid van haar woningen te vergroten. In tien complexen worden via een maatwerkbenadering leefstijlgerichte maatregelen toegepast. Na 3 jaar worden de effecten op de verhuurbaarheid en de economische waarde vergeleken met die van vergelijkbare complexen waarin dit niet gebeurt.

12. Sociale gevolgen van krimp, Oost-Groningen
Door sloop van huurwoningen kunnen sociale netwerken uiteenvallen en leefpatronen ontwricht raken, hetgeen de sociale problematiek in krimpgebieden kan verergeren. In opdracht van huurdersorganisatie SPBA, corporatie Acantus en de SEV start het kennis- en adviescentrum van de Woonbond met een onderzoek naar de sociale gevolgen van krimp en herstructurering in vijf Oost-Groningse dorpen. De conclusies uit het onderzoek kunnen leerzaam zijn voor sloopopgaven in krimpgebieden, zowel procesmatig als plantechnisch.

Meer informatie over de experimenten: Anne-Jo Visser (visser@sev.nl) of Marrit van der Schaar (schaar@sev.nl)

Thema's

Onderwerpen

Regio